De wagen is verplaatst! Nieuwe verhalen komen niet meer op de website van Een wagen vol verhalen. Wanneer u een verhaal deelt, wordt deze in de special ‘wagen vol verhalen’ op www.mijngelderland.nl geplaatst.

Uw verhaal

Voeg foto's, video's en audio toe

Uw gegevens

Bevestigen

 • Elke deelnemer wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

  De bijdragen mogen geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die een foto plaatst dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle personen die op de foto te zien zijn. Erfgoed Gelderland gaat er van uit dat de deelnemer beschikt over de (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de geplaatste bijdragen. De deelnemer vrijwaart Erfgoed Gelderland voor mogelijke aanspraken van derden terzake.

  Alle rechten ten aanzien van de bijdragen worden door de deelname overgedragen aan Erfgoed Gelderland en worden daarom eigendom van Erfgoed Gelderland, dat de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en (doen) exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma's, telefoniediensten, internetsites en/of commercieel gebruik door derden.

  Erfgoed Gelderland behoudt zich te allen tijde het recht voor om (delen van) de bijdragen direct te verwijderen.

  Erfgoed Gelderland behoudt zich te allen tijde het recht voor om (delen van) de bijdragen te wijzigen en/of te bewerken.

  Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van de deelnemers worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van Erfgoed Gelderland.

  De deelnemer zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen).

  Eventueel door deelnemers verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden. Erfgoed Gelderland heeft het recht om bij herhaaldelijk misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.

  Erfgoed Gelderland is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de deelnemers geplaatste bijdragen op de internetsite. In het geval de inhoud van de door de deelnemers geplaatste bijdragen op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden dient de rechthebbende Erfgoed Gelderland daarvan direct op de hoogte te brengen. Erfgoed Gelderland zal vervolgens zorgdragen voor verwijdering van de betreffende bijdrage van de internetsite.


captcha